Mga Tubag

ANG BAG-ONG RELASYON

 1. Ang pagkabanhaw nagpamatuod nga si Cristo Anak sa Dios.
 2. Si Jesu-Cristo Dios ug vkinabuhing dayon.
 3. Kon si Jesus wala mabanhaw gikan sa minatay,ang atong pagwali kawang lamang, kawang lang usab ang atong pagtoo, walay paglaum ug ang tanang mga apostoles mga bakakon.
 4. a. Nahimo akong anak sa Dios.
  b. Ang ubang mga Cristohanon akong mga igsoon.
 5. a. Ang kaluwasan dili ganti sa maayong buhat sa tawo.
  b. Ang kaluwasan maato lamang pinaagi sa pagtoo kang Jesu-Cristo.
 6. a. Oo, akong nadawat ang kapasayloan sa akong mga sala.
  b. Tanan na kong sala.
 7. a. Si Cristo dili na gayud mobiya kanako.
  b Atong dapiton si Cristo pagsulod sa atong mga kinabuhi makausa lamang.

ANG BAG-ONG KINABUHI

 1. Ang kinabuhing dayon makaplagan lamang diha kang Jesu-Cristo.
 2. Siya may kinabuhing walay katapusan.
 3. a. Oo, ang tawo masayod nga siya karon may kinabuhing dayon.
  b. Oo, nasayod ako nga ako may kinabuhi nang dayon.
  c. Tungod kang Jesus nagsaad man niini diha sa Iyang mga pulong alang niadtong tanan nga midawat Kaniya.

ANG BAG-ONG BULUHATON

 1. Nahimo akong bag-ong binuhat.
 2. Walay bisan unsa nga makapahimulag kanako gikan kang Cristo.
 3. Walay bisan kinsa nga makaagaw kanako gikan kang Cristo.

NEXT LESSON:

Previous

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.