Ang Bag-ong Relasyon

 

1

Unsa may gipamatud sa pagkabanhaw nganhi kanato mahitungud kang Jesu-Crsto? (Roma 1 :4)

 

 

2

Kinsa man si Jesu-Cristo? (1 Juan 5:20)

 

 

3

Unsa kaha ang mahimong resulta alang kanato kon si Cristo walanabanhaw gikan sa mga patay? (1 Corinto 15:13-17)

 

 

4

Unsay nahitabo kanimo dihang imong gidawat si Cristo? (Juan 1:12)
  Tungod kay ang ubang mga Cristohanon mga anak man usab sa Dios unsa ang imong relasyon ngadto kanila?

 

 

 

Ang kaluwasan mao ang walay bayad nga kalooy sa Dios ngadto sa tawo sa dihang iyang gibutang ang iyang pagtuo diha kang Jesu-Cristo ingon nga Manluluwas nga mosangpot sa kapasayloan sa sala.

 

 

5

a. Ang kaluwasan, bayad ba sa sa maayong binuhatan sa tawo? (Efeso2:8-9)
  b. Unsaon nato pagkabaton sa kaluwasan?

 

 

6

a. Nakadawat ka na ba sa kapasayloan sa imong mga sala? (Colosas 1:13, 14)
  b. Pila man sa imong mga sala ang napasaylo na? (Colosas 2:13)

 

 

7

a. Mobiya ba si Cristo kanimo? (Hebreohanon 13:5)
  b. Tungod kay si Cristo nagsaad man nga dili Siya mobiya kanimo, makapila ba ikaw modawat Kaniya o modapit Kaniya sa pagsulod sa imong kinabuhi?

 

Previous Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.