Panapos

 

1

Sumala niining pagtulon-an, unsa ang mga butang nga imong nasayran nga tinuud sa imong kinabuhi karon?

 

 

2

Buot ka bang magpasalamat sa Dios karon dayon sa Iyang gibuhat alang kanimo?

Ang pagpasalamat sa Dios nagapahayag sa imong pagtoo!

 

 

Mga Sugyot nga Basahon

  1. Juan 3
  2. Transferable Concept No.1 "Unsaon Pagsiguro nga ikaw Cristohanon." ("How to be Sure You Are a Christian")

Previous Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.