Ang Pagsugod Sa Imong Bag-ong Kinabuhi

Diha Kang Cristo

___________________________

 

Ang pagkinabuhing Cristohanon nga tuyo sa Dios, dili sukdanan lamang sa buhat ni lagda o kodigo sa pamatasan o rituwalismo o tulumanon, kondili mao ang personal nga relasyon sa buhing magbubuhat nga Iyang kinau-galingong gipadayag sa tawo pinaagi sa persona ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang matag Cristohanon makabaton ug kasiguruhan nga siya may tinuod nga relasyon sa iyang Dios. Kon wala kining maong pagsalig, imposibli alang sa Cristohanon ang masinati ang tinuod nga kalipay ug hingpit nga katumanan sa kinabuhi.

Sa panahon nga ikaw, pinaagi sa pagtoo, midawat ni Jesus sa imong kinabuhi ingon nga imong Ginoo ug Manluluwas, Siya mosulod kanimo.

Mao kini ang Iyang gisaad sa Pinadayag 3:20 

 

"Ania Ako nagtindog Ako sa pultahan ug nagatuktok kon may makadungod sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod Ako."

Pinadayag 3:20

 

 Nadawat na ba nimo si Cristo sa imong kinabuhi sa ingon niini nga paagi?

 Kon mao kana, hain man si Jesu-Cristo karon sa Iyang relasyon kanimo?

 Matud sa Pinadayag 3:20, giunsa nimo pagkasayod nga si Cristo anaa nasa imong kinabuhi?

 

Karon nga imo nang nadawat si Jesu-Cristo sa imong kinabuhi, aduna ka nay personal nga relasyon Kaniya. Nahimo ka na karong tinuod nga Cristo-hanon. Dili ka mahimong Cristohanon pinaagi sa maayong pagkinabuhi o pinaagi sa pagkahimugso ngadha sa Cristohanong panimalay.

 

 

Ang pulong na “Cristohanon”nagkahulogan nga si Cristo nagakinabuhi diha kanimo.

 

Ang Biblia nagtudlo nga daghang mga butang ang mahitabo kanimo sa panahon nga si Jesus mosulod sa imong kinabuhi.

Next

©1994-2020 Cru. All Rights Reserved.