Партнерство

Mărturisirea de credință

Singura bază a credinței noastre este Biblia, Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament.

Noi credem că Biblia a fost inspirată, în mod unic, verbal și complet, de către Duhul Sfânt și că ea a fost scrisă fără greșeală, în manuscrisele originale.

Ea este autoritatea supremă și finală, în toate subiectele despre care vorbește.

Noi acceptăm acele domenii largi de învățătură doctrinară, asupra cărora a existat în cursul istoriei un acord general printre toți creștinii adevărați.  Din cauza chemării speciale a mișcării noastre, noi dorim să lăsăm libertate de convingeri în alte subiecte de doctrină, cu condiția ca orice interpretare să se bazeze numai pe Biblie, și ca nici una din aceste interpretări să nu dea naștere la probleme care ar stânjeni misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu.

Noi ne afirmăm în mod explicit credința în învățăturile de bază ale Bibliei, după cum urmează:

1. Este un singur Dumnezeu, care există etern în trei persoane - Tată, Fiu și Duh Sfânt - fiecare din ele posedând, în mod egal, toate atributele Dumnezeirii și caracteristicile personalității.

2.   Isus Hristos este Dumnezeu, Cuvântul viu, care S-a conceput miraculos, prin Duhul Sfânt și nașterea din fecioară.  El este Dumnezeire perfectă și umanitate adevărată, unite într-o singură persoană pe totdeauna.

3.   El a trăit o viață fără păcat, și de bună voie a făcut ispășire pentru păcatele oamenilor, murind pe cruce în locul lor; satisfăcând astfel dreptatea divină și realizând mântuirea tuturor celor ce cred în El și numai în El.

4.   El a înviat din morți în același trup, în care a trăit și a murit, însă glorificat.

5.   El S-a înălțat cu trup cu tot, la cer, și stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl, fiind singurul mijlocitor între Dumnezeu și om, mijlocind permanent pentru ai Săi.

6.   Omul a fost inițial creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.  El a păcătuit, neascultând de Dumnezeu: astfel a fost  despărțit de Creatorul său.  Această cădere istorică a adus omenirea sub osânda divină.

7.   Firea omului este coruptă și de aceea omul nu poate fi plăcut înaintea lui Dumnezeu.  Fiecare om are nevoie să se nască din nou și să fie înnoit, prin Duhul Sfânt.

8.   Mântuirea omului este în întregime o lucrare a harului lui Dumnezeu, acordat gratuit, și nu este nici parțial, nici total, o lucrare a faptelor sau a bunătății omului sau a ceremoniilor religioase.  Dumnezeu dă neprihănirea Sa celor ce-și pun credința în Hristos și numai în El, pentru mântuirea lor și prin aceasta îi justifică înaintea Sa.

9.   Este privilegiul celor născuți din nou, din Duhul, să fie siguri de mântuirea lor, chiar din momentul când și-au pus încrederea în Hristos, ca Mântuitor al lor.  Această siguranță nu este bazată pe nici un fel de merit uman, ci este produsă de mărturia Duhului Sfânt, care confirmă în credincios, mărturia lui Dumnezeu din Cuvântul Său scris.

10. Duhul Sfânt a venit în lume, ca să descopere și să proslăvească pe Hristos și să aplice oamenilor lucrarea mântuitoare a lui Hristos.  El convinge pe păcătoși de păcat, și-i aduce la Hristos, apoi le dă o viață nouă, locuiește în ei mereu, din momentul nașterii din nou, și îi pecetluiește până în ziua răscumpărării.  Plinătatea, puterea și călăuzirea Duhului Sfânt sunt însușite de către credincios în viața sa, prin credință.

11. Fiecare credincios este chemat să trăiască astfel în puterea Duhului Sfînt care locuiește înlăuntrul său, încât el nu va mai împlini poftele firii pământești, ci va aduce roadă spre slava lui Dumnezeu.

12. Isus Hristos este capul Bisericii, Trupul Său, care este compus din toți oamenii, vii sau morți, care s-au unit cu El, printr-o credință mântuitoare.

13. Dumnezeu îndeamnă pe oamenii Săi să se adune împreună regulat, pentru închinare, spre a participa la ceremonii pentru edificarea lor prin Scripturi și pentru a se încuraja reciproc.

14. La moartea fizică, omul credincios intră imediat într-o eternă și conștientă părtășie cu Domnul și așteaptă învierea trupului său, pentru o veșnică glorie și binecuvântare.

15. La moartea fizică, omul necredincios, intră imediat într-o eternă și conștientă separare de Domnul și așteaptă învierea trupului său, pentru o judecată și o condamnare veșnică.

16. Isus Hristos va veni din nou pe pământ -- personal, vizibil și în trup, pentru a încheia istoria și planul etern al lui Dumnezeu.

17. Domnul Isus Hristos a poruncit tuturor credincioșilor să proclame Evanghelia în lumea întreagă și să facă ucenici din toate neamurile.  Împlinirea  Marei Misiuni cere ca toate ambițiile personale și lumești, să fie subordonate unei supuneri totale față de “Acela care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru noi.”

Предыдущая история

DESPRE NOI

Следующая история

Suport

© 2017 - 2024 Cru